top of page
Marble Surface

FEATURED MUSICIANS

Finding Inspiration in Every Turn

Each of the musicians in this documentary has their own unique story, yet each story tells of the power of music that fueled their fortitude. We invite you to join us in celebrating the stories of eight musicians who have shown great leadership in infusing vitality into their community through music.

Những Người Nhạc Sĩ Được Nêu Danh 

Mỗi một nhạc sĩ trong tài liệu này đều có câu chuyện đặc biệt của riêng họ, nhưng mỗi một câu chuyện cũng đều nói lên sức mạnh của âm nhạc đã vun đắp sự cương nghị của họ. Tôi xin mờiquí vị hãy cùng tôi vinh danh tiểu sử của một vài nhạc sĩ đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo tốt trong lúc phục hồi sinh lực cộng đồng Việt Nam của họ qua âm nhạc. Với sự ủng hộ của quí vị, những câu chuyện về họ có thể được chuyển giao cho thế hệ tương lai. 

Meet the Musicians

Pham Ha1.jpeg
Nguyen Dat1.jpeg

Phạm Hà

Singer

  • Facebook

Click here to watch his personal message: 

Nguyễn Đạt

Guitarist

  • Facebook

Click here to watch his personal message: 

bottom of page